Artikel 1 Definities

1. Fieonline is een eenmanszaak die diensten levert op het gebied van online marketing & communicatie, website design en -beheer en office management.
2. Onder Fieonline wordt tevens begrepen alle bij haar in dienst zijnde werknemers.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Fieonline en Fieonline de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in artikel 1.5.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: alle tussen Fieonline en Opdrachtgever gemaakte mondelinge –en schriftelijke afspraken met betrekking tot het leveren van Diensten zoals bedoeld in artikel 1.5, een en ander in meest ruime zin.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Fieonline en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en Diensten, inhoudende online marketingadvies, ondersteuning van het office management, ontwikkelen van websites en social media kanalen, alsmede alle andere door
Fieonline ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.fieonline.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Fieonline gesloten Overeenkomsten waarbij Fieonline Diensten aanbiedt of levert.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Fieonline overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 De offerte en Overeenkomst

1. Alle offertes van Fieonline zijn dertig (30) dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. De Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever contact opneemt met Fieonline door middel van e-mail, telefoon of het contactformulier op de Website. Fieonline stuurt Opdrachtgever een bericht met daarin een prijsindicatie voor de door Fieonline uit te voeren werkzaamheden. Opdrachtgever zal vervolgens zijn werkzaamheden aangeven, waarop Fieonline een offerte stuurt. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte door Opdrachtgever of akkoord via mailwisseling.
3. De prijzen in de offerte en op de Website zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4. Als Fieonline een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Fieonline kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Fieonline, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Fieonline deze schriftelijk bevestigt.
6. Fieonline bepaalt welke Diensten binnen de Overeenkomst vallen.
7. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Fieonline.
8. Indien Fieonline een mondelinge mededeling aan Opdrachtgever doet omtrent een prijs, geldt dit niet als aanbod, en kan derhalve niet door Opdrachtgever worden aanvaard.
9. Indien Opdrachtgever een aanbod van Fieonline na dertig (30) dagen accepteert, brengt dit geen Overeenkomst tot stand, tenzij Fieonline uitdrukkelijk instemt met de te late aanvaarding.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Fieonline zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk
vastgelegde afspraken, uitvoeren.
2. Fieonline heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door namens Fieonline in te schakelen derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Fieonline aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Fieonline worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Fieonline zijn verstrekt, heeft Fieonline het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. De Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat zij al haar redelijke verplichtingen en medewerking, en/of in de planning opgenomen verplichtingen nakomt. Indien zij hiervoor
genoemde verplichtingen niet nakomt, schort Fieonline de uitvoering van de Overeenkomst op. Fieonline zal dan een nieuwe planning maken die als vervanging dient voor de eerder door haar gemaakte planning.
5. De Opdrachtgever dient Fieonline tijdig haar feedback te geven, zowel gevraagd als ongevraagd. Indien Fieonline geen feedback ontvangt van Opdrachtgever, zal zij haar
Diensten opschorten en de eventueel daaruit voortvloeiende kosten in rekening brengen bij Opdrachtgever.
6. De Opdrachtgever heeft, na voltooiing van de Diensten, hier bedoelt het maken van een website, recht op één (1) revisierondes. Opdrachtgever dient één (1) document of één (1) e-mail
aan te leveren, waarin zij haar op- en aanmerkingen verwerkt. De aanpassingen moeten passen binnen de opties die het gekozen template/WordPress theme biedt. Onder template wordt
verstaan het frame waarin de website wordt gemaakt. Na oplevering van de Diensten zijn zij de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
7. Bij de Diensten is het technisch onderhoud van de Diensten inbegrepen. Onder technisch onderhoud voert Fieonline maandelijks een technische update uit om het template en frame zo te optimaliseren.
8. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Fieonline hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Fieonline dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of indien blijkt dat aanvullende werkzaamheden
noodzakelijk zijn, zullen Fieonline en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing
van de Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van
een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over
de honorering worden gemaakt. Indien de tarieven van Fieonline inmiddels zijn verhoogd, is Fieonline
gerechtigd de verhoogde tarieven te hanteren, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. Zonder
aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het
afgesproken tarief betaald worden.
3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor de
uitvoeringstermijn. Fieonline is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de verlengde
uitvoeringstermijn.
4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen
wanprestatie van Fieonline op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te
zeggen of te ontbinden.
5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Fieonline en Opdrachtgever zijn
pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde
Overeenkomst zijn aanvaard door beiden partijen.
Artikel 6 Online marketingadvies
1. De door Fieonline geboden Diensten, hier bedoelt het online marketingadvies, omvat geen
controle van het businessplan van Opdrachtgever. Ook wordt geen marktonderzoek uitgevoerd.
Fieonline biedt daarom ook geen garanties voor het behalen van de resultaten of doelen die
Opdrachtgever voor ogen heeft. Dit geldt tevens indien Fieonline het plan voor Opdrachtgever
uitvoert.
2. Marketingadvies wordt geleverd conform de overeengekomen wijze. Indien niets is
overeengekomen, wordt het advies geleverd in het Nederlands of Engels, conform de vereisten
van goed vakmanschap. Het advies wordt geleverd via het voor advies gebruikelijke medium.
3. De bedragen en/of aantallen die in adviezen zijn opgenomen, kunnen slechts dienen als
indicatie. Bedragen en/of aantallen kunnen onderhevig zijn aan markt- en/of
leverancierswijzigingen. Fieonline zal de uiteindelijk werkelijk gemaakte kosten aan Opdrachtgever
doorberekenen indien Fieonline zorg draagt voor het uitvoeren van (een deel van) het
marketingadvies.
Artikel 7 Annulering en bedenktermijn
1. Indien Opdrachtgever een consument is, heeft hij een bedenktermijn van veertien (14) dagen.
Binnen deze veertien (14) dagen kan Opdrachtgever op elk moment, zonder opgaaf van redenen,
de overeengekomen Diensten annuleren en ontvangt hij eventueel betaalde kosten terug. Indien
Opdrachtgever akkoord is dat Fieonline de werkzaamheden eerder dan deze veertien (14) dagen zal
beginnen, doet hij daarmee afstand van zijn bedenktermijn.
2. Indien sprake is van een uitvoering van Diensten met spoed, heeft Opdrachtgever geen
bedenktermijn.
3. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Fieonline.
4. Bij annulering na veertien (14) dagen en na ondertekening van de offerte zal 75% van het
overeengekomen bedrag in de offerte in rekening worden gebracht.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. Fieonline heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
3. De Diensten worden maandelijks gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen. Het
hostingpakket en het onderhoudspakket worden jaarlijks gefactureerd, tenzij anders is
overeengekomen.
4. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de
valuta die is gefactureerd of per direct via IDeal, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
5. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens
onverwijld aan Fieonline mede te delen.
6. Fieonline is gerechtigd een aanbetaling van 50% van de totale opdracht te vragen. Totdat deze
betaling wordt ontvangen, is Fieonline gerechtigd iedere verplichting tot nakoming van de
overeenkomst op te schorten.
7. Fieonline verzendt de laatste factuur na oplevering. Van oplevering is sprake wanneer Fieonline
Opdrachtgever informeert dat de Diensten zijn afgerond. Indien Opdrachtgever het niet eens is
omtrent de vraag of de Diensten zijn afgerond, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
8. Fieonline is gerechtigd om deelfacturen te verzenden tussen het moment van aanbetaling en
oplevering.
9. Fieonline is gerechtigd aan een Opdrachtgever, waarvoor al eerder een Dienst is verricht, de
tarieven die op dat moment gelden in rekening te brengen, ook als deze inmiddels zijn verhoogd.
Fieonline en Opdrachtgever kunnen anders overeenkomen.
10. Indien Fieonline besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde
facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde
hoofdsom en de in artikel 10.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende
Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve
gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Fieonline is niet
aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft
verstrekt.
2. De Opdrachtgever is na oplevering van de website hiervoor volledig verantwoordelijk. Fieonline is
niet aansprakelijk indien met het verstrijken van de tijd de website of een onderdeel daarvan, niet
meer naar behoren werkt.
3. Fieonline is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van de door haar ingeschakelde
derden.
4. Fieonline is niet aansprakelijk voor enige vordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, op
grond van het gebruik van foto’s of andere content op de website van Opdrachtgever die hij niet
conform artikel heeft verwijderd.
5. Fieonline is niet aansprakelijk voor gebruik en de werking van software, plugin’s, thema’s of
Wordpress, behoudens door Fieonline aangebrachte wijzigingen of implementaties.
6. Fieonline is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. Fieonline is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen,
voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in
artikel 12, alsmede schade, zowel direct als indirect, die is veroorzaakt door gebruik van
producten of diensten van derden.
8. Fieonline is niet aansprakelijk voor schade, zowel direct als indirect, die het gevolg is van derden
die zich onbevoegd toegang verlenen tot de website en/of servers van Fieonline (hacken).
9. Indien Fieonline aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe
schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege
een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Fieonline met betrekking tot haar
Diensten.
10. De aansprakelijkheid van Fieonline is beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
11. De Opdrachtgever vrijwaart Fieonline voor aanspraken van derden, van welke aard ook, ten
aanzien waarvan de aansprakelijkheid in deze Algemene voorwaarden is uitgesloten en verplicht
zich tot vergoeding van alle door Fieonline gemaakte kosten die zij maakt door een dergelijke
vordering te vergoeden.
12. De Opdrachtgever vrijwaart Fieonline voor aanspraken van derden met betrekking tot
onrechtmatige content op de website(s) van Opdrachtgever, of ander onrechtmatig handelen van
de Opdrachtgever en/of derden, een en ander in meest ruime zin.
13. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake
is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Fieonline.
14. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag
worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van
Fieonline, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot:
niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Fieonline zelf of een derde, abnormale
weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in
de systemen van Fieonline of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen,
oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de
overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de
Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Fieonline
overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht
alle kosten die Fieonline heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.
Artikel 11 Geheimhouding
1. Fieonline is gehouden om alle door Opdrachtgever verstrekte gegevens, waarvan Opdrachtgever
aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn of waarvan Fieonline redelijkerwijze moet begrijpen dat deze
vertrouwelijk zijn, geheim te houden voor derden.
2. Tevens is Opdrachtgever gehouden om alle door Fieonline verstrekte gegevens, waarvan Fieonline
aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijze moet begrijpen dat
deze vertrouwelijk zijn, geheim te houden voor derden.
3. Fieonline en Opdrachtgever zijn over en weer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit
schending van het in dit artikel bepaalde. Indien de schending het gevolg is van niet opzettelijk
handelen, geldt deze aansprakelijkheid niet.
4. Fieonline en Opdrachtgever kunnen hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van
gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk
voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

1. De Opdrachtgever ontvangt voor de Diensten van Fieonline, hier bedoelt de website, een nietexclusieve
licentie voor gebruik. Dit omvat mede de code van de website.
2. Fieonline verleent geen licentie of sublicentie voor foto’s en/of andere content die niet door
Opdrachtgever zijn aangeleverd, maar wel door Fieonline op de website zijn geplaatst.
3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste rechten en/of licenties voor
werken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend foto’s en content, die hij zelf aanlevert aan
Fieonline.
4. Opdrachtgever ontvang sublicenties voor het gebruik van plugins op zijn website indien nodig.
Sublicenties zijn geldig voor de duur van de Overeenkomst. Bij of na het einde van de
Overeenkomst zullen de sublicenties vervallen.
5. Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen aan de code van de website aan te brengen. Met code
wordt bedoeld de in lid 1 genoemde code waarop hij licentie heeft verkregen. Wijzigingen zijn op
eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. De code van eventuele
plugins mag niet gewijzigd worden indien de betreffende sublicentie dat niet toestaat.
6. Opdrachtgever mag de licentie op de code van de website, zoals genoemd in lid 1, niet
verkopen of overdragen op welke manier dan ook, tenzij de gehele onderneming waartoe de
website behoort wordt verkocht of anderszins overgedragen. Het verstrekken van sublicenties
voor de code van de website of enig ander werk waar onder lid 1 of 3 een licentie is verkregen is
onder geen enkele omstandigheid toegestaan.
7. Bij gebruik van de website wordt de bedrijfsnaam van Fieonline in de footer van de website
geplaatst met een do-follow link naar de website, tenzij anders is overeengekomen.
Opdrachtgever mag dit onder geen enkele omstandigheid verwijderen, tenzij Fieonline daarvoor
uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
Artikel 13 Gebruik van derden
1. Indien Fieonline gebruikmaakt van een derde bij het uitvoeren van Diensten, is Fieonline gerechtigd
de eindversie van de Dienst in haar portfolio te plaatsen. Fieonline is niet verplicht de naam van de
derde hierbij te noemen.
2. Indien Fieonline daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft, mag de derde die bij de uitvoering van
de Dienst is ingezet, de eindversie van de Dienst in haar
eigen portfolio plaatsen. De derde is daarbij wel verplicht aan te geven dat de
opdracht is gedaan in opdracht van Fieonline.
3. Indien de derde een recensie en/of review en/of testimonial nodig heeft, kan hij
Fieonline vragen deze voor hem te schrijven. De Opdrachtgever van Fieonline is niet gerechtigd om
deze te schrijven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Einde van de Overeenkomst

1. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen. Wel dient hierbij het
volledige overeengekomen bedrag te worden betaald, ook indien ten tijde van de opzegging nog
niet alle overeengekomen Diensten zijn uitgevoerd.
2. Fieonline kan de Overeenkomst tussentijds opzeggen indien Opdrachtgever niet handelt conform
de vastgelegde afspraken en deze Algemene voorwaarden, zoals verder uitgewerkt in artikel 10.
Opdrachtgever blijft verplicht te betalen voor de tot dan toe uitgevoerde Diensten door Fieonline.
3. Ten aanzien van hostingactiviteiten, zoals omschreven in artikel 7 van deze Algemene
voorwaarden, geldt dat deze niet direct zullen worden beëindigd. Opdrachtgever krijgt een termijn
van maximaal drie (3) maanden om zijn website en e-mail elders onder te brengen.
4. Opzegging door zowel Opdrachtgever als Fieonline dient schriftelijk te geschieden. De
verzendende partij draagt de bewijslast voor de ontvangst door de andere partij.

Artikel 15 Non-concurrentie

1. Opdrachtgever zal, gedurende de looptijd van de Overeenkomst en/of binnen één jaar na het
einde daarvan, geen werknemers van Fieonline voor hem laten werken, zowel direct als indirect,
anders dan uit hoofde van een Overeenkomst met Fieonline of met schriftelijke toestemming van
Fieonline.
2. Voor iedere inbreuk op het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever een boete van
€50.000,- per keer, althans €1.000,- per dag die de inbreuk voortduurt, zulks ter keuze aan
Fieonline. De boete laat het recht van Fieonline om volledige schadevergoeding te vorderen onverlet.
Onder schade wordt mede begrepen de kosten voor handhaving in en buiten rechte van het in dit
artikel bepaalde, ook als die kosten meer bedragen dan het door de gerechten gehanteerde
liquidatietarief.

Artikel 16 Identiteit van Fieonline

1. Fieonline is bij de KvK geregistreerd onder nummer 52997073. Fieonline is gevestigd aan de
Kerkweg 15, 3465 JG te Driebruggen.
2. Fieonline is per e-mail te bereiken via contact@fieonline.nl middels de website www.fieonline.nl/
contact en telefonisch op 0649401994.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen Fieonline en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van
toepassing.
2. Alle geschillen die Fieonline en haar Opdrachtgevers mochten ontstaan worden beslecht door de
bevoegde rechter van het Arrondissement Midden- Nederland, tenzij Fieonline besluit het geschil
voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woon-/vestigingsplaats van Opdrachtgever.

Artikel 18 Overige bepalingen

1. Opdrachtgever draagt de bewijslast van ontvangst van iedere door Fieonline verzonden
mededeling, tenzij anders is overeengekomen. Voor iedere mededeling die door Fieonline is
verzonden geldt dat deze vermoed wordt te zijn ontvangen door Opdrachtgever.
2. Indien een van de bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt,
blijft de toepasselijkheid van de overige bepalingen in stand. In de plaats van de nietige of
vernietigde bepaling, treedt een bepaling die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft, althans zo
goed mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.
3. Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling aan Opdrachtgever worden
gewijzigd.